Wpłaty darowizn – PIT i CIT

W punkcie I przedstawiamy informację dotyczącą  rozliczenia rocznego PIT wpłat na Podopiecznych i realizacje celów statutowych od osób fizycznych (indywidualnych, prywatnych).

W punkcie II rozliczenia dotyczące CIT, czyli wpłat od osób prawnych i firm. Mamy nadzieję, że poniższa informacja będzie dla Państwa wstępem do ogólnej wiedzy. Odpowiednim organem informacyjnym jest zawsze Urząd Skarbowy właściwy dla każdego ze względu na miejsce zamieszkania, gdyż każdy z nich autonomicznie może interpretować przepisy w konkretnych przypadkach.

I. Rozliczenie darowizny finansowej przekazanej na cele pożytku publicznego – rozliczenie osoby fizycznej PIT

Należy pamiętać, że każdy podatnik na prawo do dwóch niezależnych odliczeń w PIT. Kwoty te nie sumują się ze sobą i rozlicza się je oddzielnie.
1.5 % podatku na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego)
6% dochodu na rzecz organizacji (nie musi posiadać statusu OPP), ale musi realizować cele pożytku publicznego (o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
Są to dwa niezależne tytuły odliczeń, ale obydwa mogą być dokonane na rzecz tej samej organizacji.

Ponieważ zasady odliczania 1.5% podatku są już większości podatników dobrze znane, poniżej chcieliśmy przybliżyć nieco zasady odliczenia darowizny drugiego rodzaju.

Ważne!
Zgodnie z polskim prawem podatnik ujmuje darowiznę w PIT/CIT, a w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego potwierdza ją wyłącznie  na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (wydruku z własnego wyciągu bankowego). Innymi słowy nie jest potrzebne żadne dodatkowe oświadczenie/zaświadczenie  z fundacji o jej przyjęciu do ujęcia jej w w rozliczeniu rocznym.
Wystawianie zaświadczeń jest nadmiernym i zbędnym generowaniem dodatkowych kosztów działalności organizacji (przygotowanie, wydru i wysyłka do setek/tysięcy darczyńców indywidualnych i osób prawnych) i nie ma odzwierciedlenia w polskim prawie.

Komu można przekazać darowiznę?
Darowiznę, którą odpiszemy od podstawy opodatkowania, można przekazać organizacji (stowarzyszeniu, fundacji), która nie posiada status OPP.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art.3 pkt. 2 i 3 podmiotami obdarowanymi mogą być:
 osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 spółdzielnie socjalne;
 spółki oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych;
 organizacje z innego kraju UE lub EOG, prowadzące działalność pożytku publicznego;
Uwaga!
Odliczeniu nie podlegają darowizny przekazane na rzecz:
1. osób fizycznych;
2. partii politycznych; związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne;
Darowizna, którą można odliczać od dochodu, może być przekazana w celu:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23. ratownictwa i ochrony ludności;
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27. promocji i organizacji wolontariatu;
28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku tego odpisu odliczeniu podlegają zarówno darowizny pieniężne jak i rzeczowe.

Darowizna pieniężna:
Podatnik darowizny pieniężnej odliczenia dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Z tego jasno wynika, że darowizna musi być przekazana w formie przelewu bankowego. Dowód wpłaty musi zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.

Darowizna rzeczowa (link do pobrania):
Darowizny rzeczowe muszą być potwierdzone umową w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej. W dokumencie darowizny należy wyraźnie wskazać obdarowanego, rodzaj darowizny i jej wartość. Dla celów określenia wartości darowizny przyjąć należy wartość rynkową z dnia jej dokonania. W dokumencie darowizny umieścić również należy oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Dokument opatrzony zostaje podpisami obdarowanego i darczyńcy.

Uwaga!
W przypadku kontroli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie dochodził tego, czy darowizna została faktycznie spożytkowana na cel wskazany w dowodzie wpłaty. Ważne jest przeznaczenie jej przez darczyńcę na ten cel, a nie spożytkowanie przez organizację. Jeżeli przekazano na właściwy cel, właściwej organizacji, darowizna jest uczyniona prawidłowo.
Organ ma prawo kwestionować wartość darowizny rzeczowej podanej w umowie lub wystąpić o taką zmianę do podatnika. Organ może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej.

Zwrot darowizny:
W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.
Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń darowizny, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Odliczenie w PIT:
Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:
 kwotę przekazanej darowizny,
 kwotę dokonanego odliczenia oraz
 dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie ma możliwości odliczyć darowizny. Pozostali przedsiębiorcy mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu. W przypadku ryczałtowców (PIT-28) darowiznę odliczyć można od przychodu.

…………………………………………………………………………………………………………….

II. Rozliczenie darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego – rozliczenie osoby prawnej CIT

Podatnik CIT może odliczyć wydatki z tytułu poniższych darowizn, wykazywanych w załączniku CIT-D:
● na cele pożytku publicznego;
● na cele kultu religijnego;
● na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościelnych osób prawnych.

Kwota odliczeń ze wszystkich tytułów łącznie nie może przekroczyć w roku podatkowym 10% dochodu, tzn. darowizna dokonana w kwocie wyższej nie będzie mogła zostać odliczona – wyłączając darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze dla kościelnych osób prawnych.
Jeżeli darowizna podlega opodatkowaniu VAT, odliczamy wartość brutto z VAT.

W poniższym tekście zajmiemy się darowiznami na cele pożytku publicznego.

Komu można przekazać darowiznę:
Darowiznę, którą odpiszemy od podstawy opodatkowania, można przekazać organizacji (stowarzyszeniu, fundacji), która nie posiada status OPP.
Podmiotami obdarowanymi mogą być:
● organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia;
● osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
● stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
● organizacje z innego kraju UE lub EOG, prowadzące działalność pożytku publicznego

Nie podlegają odliczeniu darowizny na rzecz:
● partii politycznych;
● związków zawodowych i organizacji pracodawców;
● samorządów zawodowych;
● fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki;
● fundacji utworzonych przez partie polityczne;
● spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej,
● osób fizycznych,
● osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Darowizny podlegające odliczeniu mogą zostać przekazane na następujące cele pożytku publicznego:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
13. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
15. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
18. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
19. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20. ratownictwa i ochrony ludności;
21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
22. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
23. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
24. promocji i organizacji wolontariatu;
25. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym wyżej.

Należy zwrócić uwagę, że odliczeniu podlegają zarówno darowizny pieniężne jak i rzeczowe.
Darowizna pieniężna:
Odliczenia darowizny dokonamy wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Z tego jasno wynika, że darowizna musi być przekazana w formie przelewu bankowego. Dowód wpłaty musi zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.

Darowizna rzeczowa:
Darowizny rzeczowe muszą być potwierdzone umową w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej. W dokumencie darowizny należy wyraźnie wskazać obdarowanego, rodzaj darowizny i jej wartość. Dla celów określenia wartości darowizny przyjąć należy wartość rynkową z dnia jej dokonania. W dokumencie darowizny umieścić również należy oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Dokument opatrzony zostaje podpisami obdarowanego i darczyńcy.

Uwaga!
W przypadku kontroli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie dochodził tego, czy darowizna została faktycznie spożytkowana na cel wskazany w dowodzie wpłaty. Ważne jest przeznaczenie jej przez darczyńcę na ten cel, a nie spożytkowanie przez organizację. Jeżeli przekazano na właściwy cel, właściwej organizacji, darowizna jest uczyniona prawidłowo.
Organ ma prawo kwestionować wartość darowizny rzeczowej podanej w umowie lub wystąpić o taką zmianę do podatnika. Organ może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej.

Zwrot darowizny:
W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.
Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń darowizny, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Dokumenty:

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie ma możliwości odliczyć darowizny. Pozostali przedsiębiorcy mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu. W przypadku ryczałtowców (PIT-28) darowiznę odliczyć można od przychodu.

Ulga VAT darowizny:

Darowizny na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego mogą zostać odliczone od dochodu w ramach stosownego limitu. Darowizny przekazane na rzecz organizacji posiadających ponadto status OPP (wpis do rejestru, Fundacja Mają Przyszłość nie ma statusu OPP) mogą jednak stanowić bezpośrednio koszt uzyskania przychodu oraz podlegają zwolnieniu z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia VAT naliczonego.
Wówczas VAT naliczony odliczamy i nie płacimy VAT od darowizny, wydatki na zakup/wytworzenie przedmiotu darowizny zaliczamy do kosztów uzyskania przychodu, a darowizny nie odliczamy od podstawy opodatkowania.
Darowiznę przekazywać możemy organizacjom pożytku publicznego bez VAT, bez żadnego limitu.

Nasi darczyńcy