Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie zostało podpisane elektronicznie.

Nasi darczyńcy