Regulamin konkursu plastycznego „Dzień z Przyjacielem z Afryki”

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. „ “Dzień z Przyjacielem z Afryki”

organizatorem konkursu jest Fundacja Mają Przyszłość, ul. Młyńska 45, 62-070 Konarzewo (zwana dalej “Fundacją”).

I. Wyciąg z podstawy programowej, będący podstawą konkursu:

 1. W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji

  1. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

  2. w zakresie ekspresji przez sztukę: podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),

  3. jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa;

II. Cele konkursu.

 1. Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych dzieci.

 2. Propagowanie postawy tolerancji, uświadomienie dzieci o równości osób różnej narodowości i różnym kolorze skóry.

 3. Otwarcie dzieci na nowe kultury oraz możliwości współpracy i wspólnych aktywności bez względu na miejsce zamieszkania, kraj pochodzenia i środowisko, w jakim się żyje.

 4. Ukazanie w pracach plastycznych pozytywnych i ciekawych stron różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej.

III. Warunki uczestnictwa.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych.

 2. Uczestnicy konkursu biorą udział w warsztatach przybliżającym realia życia dzieci z Afryki, prowadzonym przez nauczyciela. Fundacja udostępnią wszystkim zainteresowanym nauczycielom konspekt zajęć i niezbędne materiały do ich przeprowadzenia, które znajdują się na stronie Fundacji w zakładce KONKURSY SZKOLNE.

 3. Prace na konkurs wykonywane są po warsztatach, w ramach zajęć plastycznych w trakcie trwania lekcji lub na zajęciach dodatkowych.

 4. Technika wykonywania prac plastycznych: dowolna (np. rysunek, obraz, wydzieranka, kolaż, itp.). Format prac nie większy niż A3.

 5. Każda praca powinna zawierać:

– imię i nazwisko autora, wiek, klasę

– nazwę szkoły, adres, telefon;

– imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca;

 1. Każda klasa może przekazać do konkursu maksymalnie 3 prace.

 2. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Fundacji oraz na profilu społecznościowym fundacji na Facebooku.

 3. Zwycięskie prace zostaną przekazane na licytację charytatywną przeprowadzoną po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyników. Pieniądze z licytacji wygranych prac zostaną przeznaczone na zakup przyborów i pomocy szkolnych dla dzieci uczących się, będących pod opieką misji s.Dominikanek w Yaounde, Kamerun oraz Zgromadzenia s.Franciszkanek w Mji Wa Huruma w Tanzanii.

 4. Przeprowadzaniu niniejszego konkursu może towarzyszyć szkolna zbiórka wśród uczniów – przyborów i pomocy szkolnych dla dzieci z placówki misyjnej w Yaounde, w Kamerunie. Decyzja o przeprowadzeniu zbiórki darów jest decyzją indywidualną każdego Dyrektora szkoły. Wszystkie zebrane dary Fundacja przekaże na koszt własny, placówce misyjnej.

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych.

Konkurs odbędzie się w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 tj. w dniach od 02.09.2013 do dnia 15.11.2013 roku i dzieli się na następujące etapy:

 • 02.09.2013 – 20.10.2013 zgłoszenia szkół do konkursu oraz przeprowadzanie zajęć o tematyce Afrykańskiej zgodnie z pkt. III niniejszego regulaminu oraz przygotowanie prac konkursowych wg wytycznych. Każda zainteresowana klasa może zarejestrować się i tym samym zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie na stronie Fundacji (www.majaprzyszlosc.org.pl/konkursy-szkolne) i po zarejestrowaniu pobrać materiały do przeprowadzenia lekcji o Afryce.

 • do 29.10.2013 włącznie (liczy się data wpływu pracy do Fundacji) przesyłanie prac konkursowych

 • 30.10.2013 -4.11.2013 g.12.00 obrady jury konkursu oraz głosowanie na stronie  Fundacji

 • 4.11.2013 g. 18.00 ogłoszenie wyników i zamieszczenie zwycięskich prac na stronie i Facebooku Fundacji oraz przekazaniem informacji o licytacji prac w serwisie Allegro/na stronie Fundacji

 • 4.11.2013 – 10.11.2013 licytacja prac oraz zbiórka ewentualnych Darów rzeczowych od Dzieci, wszystkie Dary powinny trafić do Fundacji do dnia 13 listopada.)

 • 15 listopada 2013 przekazanie Darów oraz zebranych środków finansowych z licytacji na placówkę misyjną s.Dominikanek w Yaounde w Kamerunie oraz na placówkę W Mji Wa Huruma Sióstr Franciszkanek

 • listopad/grudzień 2013 przeprowadzenie warsztatów na temat Afryki w zwycięskiej klasie w wybranym terminie.

 

Miejsce nadsyłania prac konkursowych:

Fundacja Mają Przyszłość

ul.Młyńska 45

62-070 Konarzewo

 

V. Wyniki konkursu.

Prace konkursowe zostaną ocenione zarówno przez jury konkursowe w składzie:

1. Małgorzata Strękowska-Zaremba – autorka książek dla dzieci i młodzieży

2. Robert Friedrich – założyciel zespołu Arka Noego

3. Siostra Alina Sędzimir, misjonarka z placówki w Yaounde, w Kamerunie

oraz poprzez głosowanie na stronie Fundacji.

Wyniki konkursu oraz lista zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie oraz na Facebooku Fundacji.  Zwyciezcy zostaną poinformowani telefonicznie.

VI. Nagrody.

W konkursie zostaną przyznane nagrody indywidualne oraz nagroda dla zwycięskiej klasy.

Nagrody indywidualne przyznanie przez jury:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

oraz jedna nagroda indywidualna wyłoniona w wyniku głosowania na stronie Fundacji.

 

Nagroda dla zwycięzkiej klasy to spotkanie i warsztaty na temat Afryki poprowadzone przez osobę pochodzącą z Afryki, z ramienia Fundacji.

Organizator przewiduje wyróżnienia dla prac szczególnie ciekawych, a nie ujętych wśród zwycięzców oraz dyplomy dla wszystkich Uczestników konkursu.

VII. Uwagi dodatkowe.

– Prace niezgodne z regulaminem lub wyraźnym śladem ingerencji osoby dorosłej w jej wykonanie będą dyskwalifikowane.

– Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Nasi darczyńcy