Regulamin licytacji

Regulamin licytacji charytatywnych  Fundacji Mają Przyszłość

 1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i w pełni akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Każdy licytujący musi być zarejestrowany na stronie Fundacji  i może występować wyłącznie pod jednym loginem.
 3. Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz nick/login ustalony samodzielnie. Dane uzyskane podczas rejestracji służą wyłącznie weryfikacji prawdziwości składanych ofert i będą wykorzystane jedynie na potrzeby niniejszych licytacji.
 4. Przedmiotem aukcji są fanty (przedmioty lub usługi) przekazane  Fundacji Mają Przyszłość przez darczyńców do spieniężenia i przeznaczenia otrzymanych w ten sposób środków finansowych na realizację celów statutowych Fundacji.
 5. Rzeczy wystawione na sprzedaż posiadają opisy, zgodne ze stanem faktycznym i najlepszą wiedzą Fundacji.
 6. Sprzedaż przedmiotów następuje wyłącznie drogą licytacji na stronach Fundacji lub też na stronach profesjonalnych serwisów aukcyjnych w szczególnych przypadkach.
 7. Przedmioty wystawione na aukcje posiadają określoną odgórnie cenę wywoławczą.
 8. Ceną sprzedaży jest cena ustalona drogą licytacji i wprowadzona pod postacią komentarza na stronie poświęconej danemu przedmiotowi/usłudze.
 9. Nabywcą przedmiotu staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
 10. W licytacjach obowiązuje jedna waluta  – polski złoty (pln/zł) i przyjmuje się, że kwoty wprowadzane pod licytacjami są wyrażone w tej walucie.
 11. Kwotę oferowaną należy wprowadzać w komentarzu do aukcji – w pole należy wprowadzić wyłącznie wartość cyfrową. (np. 640).
 12. Jedno pole komentarza to jedna oferta kwotowa.
 13. Wszelkie uwagi i pytania, związane z licytacjami, kierujemy na adres mailowy fundacja@majaprzyszosc.org.pl, nie wpisujemy ich w pole komentarzy!
 14. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.
 15. Wartości ofertowe zaokrąglamy do 10 zł (nie wprowadzamy kwot o mniejszym zaokrągleniu). np. ofertę 1020 zł przebijać należy kwotą 1030 zł – nie mniejszą.
 16. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie określonej czasowo w każdej aukcji.
 17. W przypadku takich samych ofert kwotowych, decyduje kolejność ich upublicznienia w komentarzach.
 18. Zwycięstwo w licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży i zobowiązuje Kupującego do przelania wylicytowanej kwoty na rachunek bankowy Fundacji podany w każdej licytacji. Kwota w całości zostanie przekazana na cel, na który przeznaczone są środki z danej licytacji wymienione na stronie danego przedmiotu / usługi.
 19. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty. Przekazanie wygranej w licytacji następuje po uiszczeniu pełnej kwoty.
 20. Wpłata za wygrany przedmiot winna w pełni nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili zakończenia aukcji.
 21. W przypadkach uzasadnionych pisemnie dopuszcza się możliwość wpłaty zaliczki w wysokości 25 % wylicytowanej ceny w ciągu 48h od chwili zakończenia licytacji– obowiązuje przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 21 dni po zakończeniu aukcji, ale maksymalnie do dnia 31.12.2012r.
 22. Fundacja zastrzega sobie prawo usunięcia komentarza z ofertą kwotową w razie niemożliwości weryfikacji danych oferenta i potwierdzenia realności kwoty.
 23. W przypadku nie dotrzymania terminu 21 dni następuje przepadek wpłaconej kwoty – nie ma możliwości cofnięcia kwoty przelewu z rachunku Fundacji, kwota zostanie wykorzystana na cele statutowe .
 24. W przypadku braku przelewu i możliwości skontaktowania się w ciągu 7 dni od zakończenia licytacji z osobą, która wygra licytację transakacja zostaje anulowana. Przedmiot / usługa zostaje przekazana osobie na kolejnej pozycji pod względem wysokości kwoty.
 25.  Żadna z czynności Fundacji związana z licytacjami nie jest wykonywana odpłatnie. Nie są pobierane dodatkowe prowizje od wpłacanych kwot.
 26. Wylicytowaną rzecz możną odebrać osobiście lub może zostać wysłana pocztą – koszty wysyłki pocztą ekonomiczną pokrywa Fundacja (ewentualnie Kupujący, jeśli wyrazi taką wolę i możliwość).
 27. W przypadku usług wykonanie wylicytowanych usług następuje w terminie i na warunkach  określonych w każdej licytacji, natomiast płatność obowiązuje jak powyżej.
 28. Fundacja jako Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne licytowanych przedmiotów / usług, co nie wyłącza roszczeń wobec ofiarodawcy.
Nasi darczyńcy