Polityka prywatności.

Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

Dane Osobowe
Fundacja Maja Przyszłość (w skrócie FMP) przywiązuje ogromną uwagę do poszanowania prywatności swoich użytkowników i klientów.

Podczas korzystania z serwisu www, a w szczególności przy rejestrowaniu się w serwisie, zakupów w naszym sklepie internetowym oraz przy subskrypcji newslettera, zostają Państwo poproszeni o podanie swojego adresu e-mail oraz innych danych. Podany przez Państwa adres e-mail oraz inne dane osobowe są nam niezbędne do prawidłowego przesyłania Państwu odpowiedzi na zapytania z formularza rejestracyjnego, przesyłania newslettera oraz informacji dotyczących serwisu.

Dane osobowe zbieramy od Państwa wyłącznie w celu realizacji, optymalizacji usług, dla celów informacyjnych, technicznych, marketingowych, a także w celach statystycznych. Dane osobowe oraz inne dane użytkowników serwisów internetowych zebrane przez nas, przetwarzamy w sposób zgodny z celem dla jakiego zostały zebrane, w tym z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia.

Podobnie dane osobowe powierzone nam przez naszych klientów są przetwarzane zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn.zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204). FMP przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników serwisów internetowych oraz danych powierzonych przez naszych klientów, stosuje uznane międzynarodowe standardy, dobre praktyki oraz zabezpieczenia wymagane przepisami prawa adekwatne do ryzyk i celów przetwarzania tych danych. Niniejszy serwis jest obsługiwany przez Fundację Mają Przyszłość. Serwis jest dostępny w Polsce i za granicą. Dla celów ochrony danych osobowych podmiotem odpowiedzialnym za kontrolę i za przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Mają Przyszłość. Gromadzone informacje mogą być przechowywane tak długo, jak jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich zgromadzenia.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas bardzo ważne. Przestrzegamy powszechnie przyjętych standardów branżowych, aby chronić dane osobowe, co obejmuje między innymi:

  • ograniczenie dostępu do danych osobowych użytkownika do tych naszych pracowników i współpracowników, którym jest to niezbędne w celu świadczenia usług dla użytkownika;
  • wymaganie od pracowników podpisywania umów o zachowaniu poufności, chroniących dane osobowe i inne informacje poufne;
  • zapewnienie, by usługodawcy zewnętrzni podpisywali umowy o poufności w celu zachowania poufności danych osobowych użytkownika i niewykorzystywania ich w żadnym nieautoryzowanym celu oraz przechowywanie danych osobowych użytkowników w bezpiecznych systemach komputerowych, chroniących te dane przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Żadna metoda przesyłania danych przez Internet ani elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa tych danych.

Jeżeli do ochrony konta i danych osobowych jest wykorzystywane hasło, zachowanie poufności tego hasła należy do obowiązków użytkownika.

Baza Danych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników i klientów jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób adekwatny do celów przetwarzania danych osobowych i zagrożeń. System informatyczny przetwarzający dane osobowe odpowiada wymaganiom poziomu ochrony danych osobowych użytkowników i danych klientów, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024).
Nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników lub klientów, chyba że dzieje się to za wyraźną ich zgodą lub na życzenie użytkownika lub klienta lub na podstawie przepisów prawa (w tym na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego).

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika.
Fundacja Maja Przyszłość Polska gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu:

  • zapewniania obsługi osób zarejestrowanych w serwisie;
  • prowadzenia badań i analiz służących ulepszeniu naszych produktów, usług i technologii;
  • kontaktu z osobami zainteresowanymi współpracą w zakresie poszczególnych projektów FMP;

Dane osobowe gromadzone przez Fundację FMP mogą być przechowywane i przetwarzane w Polsce lub w dowolnym innym kraju, w którym FMP,  jej podmioty zależne lub przedstawiciele prowadzą swoją działalność.

Ujawnianie danych osobowych użytkownika.
Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności Fundacja FMP nie ujawnia ani nie sprzedaje danych osobowych użytkownika żadnym podmiotom zewnętrznym.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Możemy na przykład zlecić innym firmom przechowywanie danych, utrzymywanie serwisów WWW na serwerach (hosting), realizację zamówień i wysyłkę, pomoc w działaniach marketingowych, prowadzenie audytów itp. Takie podmioty zewnętrzne (i) mają prawo otrzymać tylko te dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług, (ii) muszą chronić dane osobowe w takim samym zakresie jak Fundacja FMP, oraz (iii) nie mają prawa wykorzystywać ich do żadnego innego celu. Dane osobowe użytkownika możemy ujawniać pod warunkiem że będzie ona wykorzystywać je do tych samych celów i chronić je w takim samym stopniu, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

Jeżeli użytkownik brał udział i/lub zwyciężył w konkursie, Fundacja Mają Przyszłość lub sponsor konkursu mogą opublikować nazwisko i miasto zamieszkania użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeżeli wymaga tego lub dopuszcza to prawo. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane organom administracyjnym na mocy ważnego nakazu sądowego wydanego przez właściwy sąd w Polsce.

Cookies
FMPna stronach www używa cookies w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku może utracić możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie.

Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania informacji osobom, których dane kontaktowe posiadamy, a które zgodziły się na założenia polityki prywatności związane z funkcjonowaniem wszystkich naszych serwisów. Każdy użytkownik może wyrazić prawo sprzeciwu wobec takich działań.

Prawo weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych przez użytkowników
Każdy użytkownik serwisu, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też ich usunięcia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: fundajca@majaprzyszlosc.org.pl lub pocztą na adres biura: Fundacja Mają Przyszłość ul. Jasielska 16, Poznań 60-476

Zmiany w Polityce Prywatności
Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z naszych serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. FMP deklaruje przestrzeganie w/w zasad, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021

© 2012-2022 Fundacja Mają Przyszłość. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.

Nasi darczyńcy