Darowizny w rozliczeniu rocznym – wystarczy dowód wpłaty!

Darowizny zmniejszające dochód, a w efekcie podatek, mogą przekazywać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

W rozliczeniach PIT z fiskusem nie można jednak uwzględnić każdego rodzaju darowizny, do tego z odliczeniem należy zmieścić się w określonym, niewysokim limicie.ważny jest także termin przekazania na rachunek organizacji oraz cel.

Istotny moment dokonania

Aby darowizna podlegała odliczeniu od dochodu, nie może zostać przekazana przez podatnika w dowolnym terminie. W zeznaniu rocznym podatnik może odliczyć jedynie darowiznę dokonaną w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie. Tym samym w zeznaniu za 2009 r. odliczeniu podlegają darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Jeżeli podatnik nie osiągnął w 2009 r. dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej albo przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym, bądź wysokość dochodu (przychodu) nie pozwala na odliczenie darowizny w pełnej dopuszczalnej wysokości, odliczenia pozostałej kwoty nie można dokonać w latach następnych.

Dla kogo i na jaki cel?

Ważne jest także, by organizacja, której przekazywana jest darowizna, realizowała określone cele społeczne – ten warunek jest również niezbędny do odliczenia. Takimi zadaniami są na przykład: działalność charytatywna.
Podatnik może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele:
m.in. pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz inne cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.),
kultu religijnego,
krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 1997 r. nr 106, poz. 681 ze zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy.

Poza tym w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą prawo do odliczenia mają tylko przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych (według stawek 18% i 32%) lub za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z limitem i bez

Podatnicy mają prawo do pomniejszenia swoich dochodów (przychodów) o darowizny przekazane na wskazane cele, ale łącznie do kwoty nie wyższej niż 6% osiągniętego w danym roku dochodu (przychodu), co wynika z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Oznacza to, że dokonując nawet kilku darowizn i tak nie odliczą więcej niż wskazane 6%.

Gdy przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Wskazany limit nie ma natomiast zastosowania do niektórych tzw. darowizn kościelnych. Przy czym dochód (przychód) w wysokości nielimitowanej mogą pomniejszać wyłącznie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. One podlegają odliczeniu do wysokości podstawy opodatkowania. Natomiast darowizny przekazywane na cele kultu religijnego podatnik może odliczyć od dochodu (przychodu) tylko w wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu (przychodu).

Trzeba zadbać o dokumentację

Zarówno darowizny limitowane, jak i nielimitowane powinny zostać udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (zaświadczenie tylko w przypadku darowizn niefinansowych!).

Dodatkowym warunkiem skorzystania z wyłączenia z podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą jest przedstawienie darczyńcy przez kościelną osobę prawną – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdania o przeznaczeniu jej na tę właśnie działalność.

Każdy podatnik, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy pracuje na przykład na etacie, ma prawo do dwóch niezależnych odliczeń w PIT. Kwoty te nie sumują się ze sobą i rozlicza się je oddzielnie.
– 1% podatku na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) www.majaprzyszlosc.prg.pl/1procent
– do 6% dochodu na rzecz organizacji, ale tylko realizującej cele pożytku publicznego, (o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Są to dwa niezależne tytuły odliczeń, ale obydwa mogą być dokonane na rzecz tej samej organizacji.

Zgodnie z polskim prawem podatnik ujmuje darowiznę w PIT/CIT, a w przypadku ewentualnej kontroli Urzędu Skarbowego (w ciągu 5 lat) potwierdza ją wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (wydruku z własnego wyciągu bankowego). Innymi słowy nie jest potrzebne żadne dodatkowe oświadczenie/zaświadczenie organizacji o jej przyjęciu do ujęcia jej w rozliczeniu rocznym.

Na stronie fundacji w zakładce „o fundacji” znajdą Państwo szczegółowe informacje i 1% oraz odliczeniach w PIT i CIT . Zachęcamy serdecznie do przekazania 1% należnego podatku za rok 2103 na rzecz bezpośredniej pomocy naszym Podopiecznym lub ustawienia stałego miesięcznego zlecenia z własnego rachunku bankowego („darowizna na realizację celów statutowych”).

Więcej informacji:
www.majaprzyszlosc.prg.pl/1procent
www.majaprzyszloscorg.pl/wplaty-darowizn-pit-i-cit

W związku z kilkudzisięcioma mailami, które dotarły do fundacji w grudniu i styczniu, z prośbą o wystawienie zaświadczeń o darowiźnie na potrzeby rozliczenia z fiskusem, podjęto decyzję o jednorazowym wystawieniu i przesłaniu takiego domkumentu dla wszystkich Darczyńców Fundacji wraz z informacją o wymogach ustawy. Prosimy o uwzględnienie, iż podobny dokument nie jest konieczny, by rozliczyć darowiznę w przyszłości i jego wystawienia było jednorazowe. (czyt.wyżej).

 

Żródło: Gazeta Prawna, bankier.pl

 

Nasi darczyńcy